مرور برچسب

مرگ فرهنگ

پرسش از فرهنگ (۱۳): آیا فرهنگ ها می توانند بمیرند؟

مرگ فرهنگ مرگ فرهنگ یا فرهنگ ها اصطلاح چندان رایجی در علوم انسانی نیست ما بیشتر با مفاهیمی چون نابودی و تخریب فرهنگ ها یا تصعیف آنها روبرو هستیم. با این وصف، این اصطلاح را می توان به مفهومی قدیمی تر نزدیک داست که ما در چند قرن اخیر با آن…