مرور برچسب

مردم ایران

فاشیستها کی دست از سر مردم ایران برمی دارند؟

درباره یک اهانت فاشیستی و تازه به دوران رسیده به فرهنگ ایران توهین‌های عمومی ( بدون آنکه پی‌آمدی قضایی برای توهین‌کنندگان داشته باشند) از طریق رسانه‌های سراسری به بهانه لودگی و مسخره‌بازی، همچنان ادامه دارند. توهین‌هایی به اقلیت‌های…