مرور برچسب

مدرنیته در ایران

ده توهم بزرگ تاریخ معاصر ایران

تاریخ معاصر ایران در فرایندی قرار می‌گیرد که جهان در آن شاهد چرخش بزرگی از نظام‌های استعماری به نظام‌های مبتنی دولت- ملت‌ها در جهان سوم نیز هستیم: این نظام‌ها یا به دست خود استعمارگران پیشین به وجود می‌آیند (همچون اغلب کشورهای عربی منطقه…