مرور برچسب

مدخل ها

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی (۳): نمایه موضوعی مدخل‌ها: انگلیسی – فارسی A-K

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر گروه نویسندگان ترجمه گروه مترجمان / سرویراستار فارسی ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ بخش سوم / نمایه موضوعی مدخل‌ها: انگلیسی – فارسی A-K …