مرور برچسب

محیط الکترونیکی

هویت‌‌های پنهان و انحراف هویتی؛ آسیب بزرگ محیط‌های الکترونیکی:گفتگو با ناصر فکوهی

زهرا حاج محمدی دکتر ناصر فکوهی؛ چهره‌ای شناخته شده درمیان جامعه‌شناسان امروز ایران است که نظریه‌های او در حوزه جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی و فرهنگ؛ نه در حوزه دانشگاه بلکه در حوزه آثار مکتوب و حتی رسانه؛ جایگاه و اعتبار ویژه‌ای داشته و…