مرور برچسب

مجسمه سازی

موزه مجازی: بهروز دارش

بهروز دارش از چهره های شاخص و معتبر در مجسمه سازی معاصر ایران است که مانند بسیاری از همتایان نوگرای خود، مسیرش را از مدرنیسم آغاز کرده و راه پر فراز و نشیبی را در مسیر تجربه هنری اش پشت سر گذاشته است. به عقیده وی آثار دوران مدرن بر اصالت…