مرور برچسب

مجسمه سازی

موزه خیال (۶): دوین هانسن(۱۹۲۵-۱۹۹۵) / زن سوپرمارکت (۱۹۷۱)

نقاشی و سپس مجسمه‌سازی هایپررئالیستی (سوای سنت درازمدت و حتی باستانی فیگوراتیسم آرمانگرا) نخستین بار از آمریکای دهه‌های 1960 به بعد آغاز شد. یعنی زمانی که هنر انتزاعی و دور‌شدن از فیگوراتیسم در اوج خود بود. و جالب آنکه در همین دوران، نقد…

موزه مجازی: بهروز دارش

بهروز دارش از چهره های شاخص و معتبر در مجسمه سازی معاصر ایران است که مانند بسیاری از همتایان نوگرای خود، مسیرش را از مدرنیسم آغاز کرده و راه پر فراز و نشیبی را در مسیر تجربه هنری اش پشت سر گذاشته است. به عقیده وی آثار دوران مدرن بر اصالت…