مرور برچسب

متفكران معاصر

گفتارهای عمومی (۱۲۰): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ساسکیا ساسن

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و بیستمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 3 شهریور ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۱۸): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛جودیت باتلر

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و هجدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 20 مرداد ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۱۵): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ایمانوئل والراشتاین

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و پانزدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 30 تیر 1401 در کانال درس ها، کانال گفتارهای…