مرور برچسب

قلمرو اجتماعی

نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری جنبش های محیط زیستی

۱. آقای دکتر فکوهی، اصلاً اطلاق لفظ و صورتبندی اعتراضات محیط زیستی به عنوان جنبش درست است؟ اگر چنین است نقش رسانه‌ها در به وجود آمدن این جنبش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ درباره واژه «جنبش» اتفاق نظر و اجماع وجود ندارد و به خودی خود…