مرور برچسب

قرون وسطا

ما دیگر در قرون وسطا زندگی نمی کنیم!

ژاک لوگوف ترجمه ناصر فکوهی هشدار نسبت به رشد گرایش های طرفداری از محیط زیستِ هزاره گرا من به عنوان یک مورخ قرون وسطا اکثریت پژوهش ها و کتب خود را به بازسازی تصویر تیره دورانی اختصاص داده ام که رنسانس و سپس دوره روشنگری از این دوران…