مرور برچسب

قدرت استعماری فرانسه علیه ملی گرایان جبهه آزادیبخش الجزایر

الجزایر: گذشته هایی که باز می گردند

پنجاه سال پیش در چنین روزهایی ( 28 ژانویه 1957 ، 8 بهمن) جنگی آغاز شد که بزودی نام «جنگ کثیف» (Sale Guerre) به خود گرفت: جنگی نابرابر میان قدرت استعماری فرانسه علیه ملی گرایان جبهه آزادیبخش الجزایر(FLN) . روزنامه لوموند با انتشار مقاله ای…