مرور برچسب

قانون مدنی

قانون در کوچه بُن‌بست ِ فروپاشی ِ اخلاق

قانون و قانونگذاری در ریشه‌های الهیاتی‌شان مفهوم‌اخلاق ِ خود و اخلاق ِ دیگری‌، دوست داشتن ِ دیگری، به مثابه خود و خود، به مثابه دیگری را می‌رسانند؛ عامل و ابزاری برای پرهیز از گناه، همچون گناه نخستینی که در سنت ادیان ابراهیمی سبب…