مرور برچسب

قانون جنگل

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی: مقدمه (بخش پنجم)

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ مقدمه/ بخش پنجم در بخش پیشین دربارهٔ برخی از ویژگی‌های فاشیسم همچون مرد‌محوری یا مرد‌سالاری و زن‌ستیزی بحث کردیم و بر پیوند این ویژگی‌ها با جنگ‌طلبی و خشونت و بی‌رحمی و  ساختن تصویر «دیگری»…