مرور برچسب

فیلم مستند طرقه

اندوه بار چون دوتار: نگاهی به مستند «طرقه» اثر محمد حسن دامن زن

طرقه، اثر محمد حسن دامن زن، رنگی، 52 دقیقه، 1387. «ازمیان دشت های سرسبز، خودت را برسان که دردهایم انبوه شده است گله را پشت چادر ما بخوابان شاید با دیدنت دردهایم التیام یابد» چهار زن، در روستا های شمال خراسان، از دردهایشان می گویند…