مرور برچسب

فیلمهای اتنوگرافیک

خاطرات خانم دکتر الویا رسترپو درباره کارهای میدانی نادر افشار نادری

خاطرات خانم دکتر الویا رسترپو درباره کارهای میدانی نادر افشار نادری برای تهیه فیلم های اتنوگرافیک در ایران (1967-1968) متن گفتگوی الویا رسترپو (ELVIA RESTREPO) همسر پیشین و همکار مرحوم نادر افشار نادری و ناصر فکوهی : پاریس اکتبر 2006(…