مرور برچسب

فقر زبان

پرسش از فرهنگ(۳۷): فرهنگ غنی و فرهنگ فقیر به چه معنا هستند و شاخص های آنها چیست؟

تصویر: اسکار لوئیس فقر زبان و فقر فرهنگ سال های سال یکی از مباحثی که در علوم اجتماعی پس از انتشار کتاب «فرزندان سانچز» اسکار لوئیس مطرح بود مفهوم «فرهنگ فقر» بود، آنچه لوئیس در این کتاب با روش خاص خود به پیش نهاده بود مورد اعتراض…