مرور برچسب

فضای سیبرنتیک

فضای سیبرنتیک به مثابه فضای شهری

فضای سیبرنتیک به مثابه فضای شهری: مطالعه موردی شهرتهران / ناصر فکوهی - مهرداد میردامادی/ نامه انسان شناسی 1381 شماره 2 چکیده ویژگی‌های ارتباط از طریق رایانه و امکاناتی که شبکة اینترنت برای ایجاد این ارتباطات فراهم می‌آورد از…