مرور برچسب

فضایِ عادت واره و عادت وارة فضا

حس عمل

ترجمه ناصر فکوهی Bourdieu Pierre, (1989) Le sens pratique. Paris, Les Editions de Minuit. 475 pages. به باور بوردیو چیزی که در انسان شناسی, تفکر ابتدایی, پیش از منطق یا وحشی می نامیم, نیست مگر منطق عمل, که ما انسان های امروزین همزمان…