مرور برچسب

فشار اقتصادی

فاشیسم در آمریکا، سلطنت در ایران

در امریکا، دموکرات‌ها، مستقل‌ها و حتی سی تا چهل درصد جمهوریخواهان در تلاش سختی هستند که از روی کار آمدن ترامپ جلوگیری کنند. او بزرگترین خطر برای امنیت داخلی و خارجی و دموکراسی این کشور به حساب می‌آید و حزب بزرگ جمهوریخواه را به مجمعی از  …