مرور برچسب

فرهنگ زدایی

پاره‌های اندیشه و هنر (۱۴): قوم‌کشی

 کلود ریویر/ برگردان ناصر فکوهی اگرنسل‌کشی (génocide) را به معنی از میان بردن خشونت‌آمیز یک مردم (peuple) یا قوم به وسیله گروهی قدرتمند و متخاصم با آن بدانیم، قوم‌کشی (ethnocide) را باید نابودی تعمدی فرهنگ یک قوم به وسیله گروه‌های حاکمی…