مرور برچسب

فرهنگی و اجتماعی معاصر

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی : تحول جایگاه مرگ در جهان معاصر و نقش نظریه و فرهنگ (بخش چهارم)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/ درسگفتارهای ناصر فکوهی/ فصل سوم/ تحول جایگاه مرگ در جهان معاصر و نقش نظریه و فرهنگ / بخش چهارم/ جلسه یک/ مقدمه عمومی/ با همکاری فاطمه نوروی / مهر 1402 شما می‌بینید حتی افرادی که چندان…