مرور برچسب

فرارمغزها

جایی دیگر، روزگاری شاید بهتر

درباره مهاجرت در مدرنیته متاخر مجله آزما در گفتگو با ناصر فکوهی آیا به نظر شما  با توجه به سیل مهاجرت‌ها و گریز مغزها از جنوب به شمال و تغییر شرایط اقلیمی‌، جغرافیای سیاسی جهان تغییر خواهد کرد؟ بدون شک چنین است. اما نه تنها به…