مرور برچسب

فاصله طبقاتی

نوکیسگی، آفتی برای جامعه ایران

بسیاری از افراد به دنبال آن هستند که مشخصات نوکیسگی را برای خود فراهم کنند و بسیار می‌بینیم که گروه‌هایی با درآمدهایی نه‌چندان بالا خود را گرفتار این سیر قهقراییِ خودنمایی و نوکیسگی می‌کنند و سرانجام به فقر و ناتوانی‌های متعدد می‌رسند و گاه…

چشم انداز های پیش رو برای «طبقه» متوسط در ایران کنونی

مفهوم «طبقه» در علوم اجتماعی، سرنوشتی پیچیده داشته است: استناد مارکسی به این واژه امروز مور پذیرش کمتر نظریه پردازی(حتی در میان جامعه شناسان نومارکسی) است و در خارج از این حوزه استناد کلاسیک و امریکایی به آن دقت خود را روز به روز از دست می…