مرور برچسب

عکس اتوپیایی

عکاسی: از اتوپیا تا دیستوپیا

نگاهی انسان شناختی به یک روش شناسی فناورانه و تقلیل دهنده در علوم اجتماعی زمانی که از عکاسی نامی به میان می آید، ذهن ما بی اختیار یا به سوی به نقد ادبی و نشانه شناختی در سنت رولان بارت(1387) یا اومبرتو اکو(2004, 2007) می رود و یا به سوی…