مرور برچسب

علوم پایه

مجموعه گفتارهای عمومی ناصر فکوهی (۱): دانشگاه و آینده آن در علوم اجتماعی

پیاده سازی: زهرا آخوندی زیر نظر ناصر فکوهی   دانشگاه و آینده آن در علوم اجتماعی نخستین گفتار عمومی ما درباره «دانشگاه و آینده آن به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و انسانی» است. این موضوعی است که با توجه به مخاطبان ما بارها از…