مرور برچسب

علوم انسای

دولت‌ها اغلب علوم اجتماعی و انسانی را برای خود خطرناک می‌دانند

کارکرد دانشگاه را ـ به طور عام در رشته‌ی علوم انسانی و رشته‌های علوم اجتماعی و به طور خاص ـ درایران امروز چگونه می‌بینید؟ به گمانم در پرسش شما ابهامی وجود دارد. یعنی دقیقا متوجه نمی‌شوم منظورتان از «کارکرد»، آیا واژه Function   است…