مرور برچسب

عقلانیت عمومی

ایدئولوژی و فضا

مقدمه در تاریخ علوم اجتماعی و انسانی، واژه «ایدئولوژی» را نباید لزوما از ریشه شناسی یوناین آن یعنی از «ایده» به معنی اندیشه و یا «آرمان» و «مثال» (در معنای افلاطونی آن) در نظر گرفت، بلکه باید به تاریخی بسیار نزدیکتر به ما ارجاع داد، یعنی…