مرور برچسب

ضیافت فرهنگ

ضیافت فرهنگ؛ گفتگوی ناصر فکوهی و محمد رضا حائری

میهمان این هفتة ضیافت فرهنگ یکی از معماران و شهرشناسان برجستة کشورمان، محمد رضا حائری، است، اندیشمندی فرهیخته که به باور او نه تنها معماری را نمی توان از جریان عمومی اندیشه جدا کرد، بلکه باید آن را اصل و مبنایی قرار داد که شهر، به مثابة…

ضیافت فرهنگ؛ گفت وگوی ناصر فکوهی با علی بلوکباشی

مهمان این بار ضیافت فرهنگ دکتر علی بلوکباشی یکی از پیشکسوتان و بنیانگذران مردم شناسی در ایران و از قدیمی ترین پژوهشگران کشور در زمینه فرهنگ عامه و سنتی ایران است. دکتر بلوکباشی که بیش از 40 سل پیشینه آموزش و تحقیق در زمینه مردم شناسی ایران…