مرور برچسب

ضد روشنفکرگرایی

ضد روشنفکر گرایی (Anti-intellectualism)

ترجمه ناصر فکوهی من فکر می کنم در میان عواملی که می توانند توضیح دهند چرا جنبش های اجتماعی سازمان نمی یابند یکی هم ضد روشنفکر گرایی است(...) باید مراقب باشید که نفرت شما(از بعضی از آدم ها) - که می تواند مشروع باشد - باعث نشود که بصیرت…