مرور برچسب

شیطانی کردن دیگری

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی(بخش چهارم): مقدمه

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ مقدمه/ بخش چهارم دربخش پیشین ما از مفاهیم اقتدارگراییو استبدادصحبت کردیم. ضدیت با دموکراسی در چارچوب دولت ملی، بدین معناست که چنین دولتی ادعا کند، مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد اما حاضر نباشد…