مرور برچسب

شکنجه و بیرحمی

شلیک کردن به مغز عروسک

واژه «ترور» از ریشه های باستانی لاتین و یونانی یکسانی میآید که میتوان آن را به مفاهیم «ترس» و «وحشت» و «هراس» نزدیک دانست. در یونان باستان واژه «ترور» دارای معادلها و مترادفهایی است که ما را به دو معنای دیگر میرساند؛ یکی واژه «ضربه» (تروما)…