مرور برچسب

شورش مبهم

جوانی واژه ای بیش نیست

پیر بوردیو / برگردان ناصر فکوهی گفتگوی پیر بوردیو و آن ماری متاییه که نخستین بار در کتاب « جوانان و نخستین فرصت شغلی‌» پاریس، انجمن آژ،1978، صص. 520-530 به چاپ رسید و سپس در کتاب بوردیو با عنوان «مسائل جامعه‌شناسی»،…