مرور برچسب

شهروند و فرهنگ شهروندی در ایران

مفاهیم کلیدی شهروند و فرهنگ شهروندی در ایران

مفاهیم کلیدی شهروند و فرهنگ شهروندی در ایران،‌ در گفت و گو با دکتر ناصر فکوهی شکوفه آذر 1. شهروند کیست و آیا هر یک از افراد ساکن شهر را می توان "شهروند" نامید؟ واژه شهروند معادل واژگان انگلیسی Citizen و فرانسه Citoyen قرار داده شده…