مرور برچسب

شرق و غرب

غرب و شرق در بازی فرهنگ

– جنابعالی چه توصیفی از غرب دارید؟ غرب فرهنگی دقیقا به چه معناست و چگونه این غرب شکل گرفته است؟ آنچه امروز و از قرن بیستم از این واژ درک می شود، کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکا هستند که البته کشورهایی چون ژاپن، استرالیا و چند کشور…