مرور برچسب

شرایط بحرانی

پرسش از فرهنگ(۲۰): آیا شرایط بحرانی مانعی برای رشد فرهنگی است؟

آپولون و دیونیزوس قرن بیستم، از هر لحاظ که آن را در نظر بگیریم، یکی از بحرانی ترین قرون تاریخ شناخته شده انسان به شمار می رود. این قرن، قرن انقلاب ها، شورش ها، ایدئولوژی های تندروانه، کشتارهای جمعی، جنگ های بزرگ جهانی و چنگ های بی پایان…