مرور برچسب

شجاعت

واژه نامه بوردیو (۳۰): شجاعت

ترجمه ناصر فکوهی شجاعت (مذکر) (...) بدین ترتیب، آنچه «شجاعت» نامیده می شود، گاه ریشه در نوعی بزدلی دارد: برای آنکه در این مورد متقاعد شویم، کافی است به تمام موقعیت هایی نگاه کنیم که در آنها برای وادار کردن به اعمالی چون کشتن، شکنجه…