مرور برچسب

سینمای اصلانی

جنون، صدا، تصویر

درباره «جام حسنلو»ی اصلانی آفرینش: بوم سپید،جام زرین ژیل دلوز در گفتمان خود درباره نقاشی و با تاکید بر کار «ژرار فرومانژه» ، سپیدی ِ بوم ِ سپید را نفی می‌کند، البته، اگر سپیدی را‌، تُهی بودن، بدانیم. چاله بزرگ و سیاه آسمانی .…