مرور برچسب

سقوط دموکراسی

عکس فوری (۲۸۵) مهاجران: هدف جدید نوفاشیسم راست

بحران اقتصادی – اجتماعی ناشی از شرایط پسا کرونا که با جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه تشدید شد، اکثر کشورهای توسعه‌یافته را وارد موقعیت سختی کرده‌اند. این شرایط حتی پیش از بروز بحران‌های اقتصادی نیز، به دلیل افزایش مهاجرت و مدیریت بی‌نهایت مشکل…