مرور برچسب

سبک زندگی

مصرف رسانه ای و سبک زندگی: گفتگو با ناصر فکوهی

به نظر شما مصرف رسانه ای افراد ، پیامد سبک زندگی آنهاست یا برعکس ، سبک زندگی پیامد مصرف رسانه ای افراد است ؟ در جامعه شناسی ، مصرف رسانه ای انبوه را فرایندی می دانند که بعد از جنگ دوم جهانی با تعمیم یافتن نظام رسانه های عمومی یعنی…

واژه نامه بوردیو(۲۴): سبک زندگی

سبک زندگی « سبک های زندگی (...) محصول عادت واره هایی هستند که در روابط متقابلشان و بر اساس قالب های عادت واره، دریافت می شوند و به نظام هایی از نشانه ها تبدیل می شوند که به صورت اجتماعی اعتبار یافته اند ( همچون «متشخص» یا «مبتذل» و…