مرور برچسب

سال 1401

نوروزنامه ۱۴۰۱

چيست اين آتش سوزنده كه در جان من است ؟ / چيست اين درد جگر سوز كه درمان من است ؟ از دل ای آفت جان صبر توقع داری؟ / مگر اين كافر ديوانه بفرمان من است؟ نوروز است. دنیا می‌سوزد. و می‌سازد. گویی از شمال و جنوب و شرق و غرب، مستان ِ هراسناک و…