مرور برچسب

ساخت ملت

همگرایی و واگرایی در چارچوب مفهوم ملت

گفتگو با مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ 1- تمایلات، مفاهیم و عناصر متضاد در میان افراد یک جامعه و همچنین در قالب یک ملت نشانه چیست؟ آیا عمل حرکت و پویایی اجتماعی است یا عامل وخامت جامعه؟ «ملت»(Nation) یک مفهوم سیاسی جدید است که عمر آن…