مرور برچسب

ساختار سه گانه

سا ختار سه گانه جوامع هندواروپایی

ژرژ دومزیل تاریخ دان و زبان شنا س فرانسوی بر اساس مطالعات عمیقی که بر مجموعه ای از جوامع انسانی در گسترده ای از هند تا اروپا انجام داد و به خصوص با تکیه بر پژوهش های زبان شناختی امیل بنونیست و سنت زبان شناسی تاریخی اروپا که از قرن نوزده بر…