مرور برچسب

زیمل

خوانش سیاسی فضاهای تهران مدرن

نشست یکصد و شصت و پنجم یکشنبه های انسان‌شناسی و فرهنگ با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۶ الی ۱۹ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات موضوع: خوانش سیاسی فضاهای تهران مدرن عنوان:…