مرور برچسب

زیبایی‌شناسی دیگری

سورئالیسم و انسان‌شناسی (بخش دوم)

روش آنچه بیش از هر‌چیز روش سوررئالیستی را مشخص می‌کند  نوعی آزادی مطلق  در شکل و محتوا است که سوررئالیست‌ها از آن با عنوان : نوشتار و بیان  اتوماتیک یا خود‌کار نام می‌بردند(Cortanze,op.cit.:81). ما در این  مفهوم اشاره‌ای روشن به…