مرور برچسب

زندگی و مرگ

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما (۸): طعم گیلاس

سینمای کیارستمی یکی از بهترین نمونه‌های پیوند امر محلی و امر جهانی است، کاری که در شرایط جهانی‌شدن مبتنی بر سینمای تجاری هالیوودی از یک سو و کلیشه‌های اگزوتیستی غرب از کشوری بسته چون ایران، کاری بسیار سخت بوده است. کیارستمی عمر سینمایی خود…