مرور برچسب

زبان نمادین

انسان‌شناسی حافظه و خاطره

انسان‌شناسی به مطالعه بر انسان در چهار بُعد زیستی، تاریخی، زبانی و فرهنگی می‌پردازد و خاطره و حافظه در هر چهار بُعد حضوری پررنگ و پیوسته دارند که در آغاز این علم از ابتدای قرن بیستم و حتی پیش از آن در علوم انسانی و اندیشه اجتماعی مورد توجه…