مرور برچسب

رویکرد حسی

نگاهی انسان‌شناختی به «نما»ی زیستگاهی

به عنوان آغاز سخن، می‌توانیم یک پیش فرض را مطرح و بر آن بحث کنیم: رابطه انسان با فضای زیستگاهی دستکم در یکی از جنبه‌های اساسی آن در دو بُعد «آسایش» و «زیبایی‌شناسی» و در قالبی از فضا که به آن «نما» اطلاق می‌شود، مطرح است. در این حالت برای…