مرور برچسب

رولان بارت

درون/ برون

رولان بارت/ ناصر فکوهی (کارگاه ترجمه) تئاتر غربی چند قرن اخیر را در نظر بگیریم: کارکرد این تئاتر اساسا آن بوده است که آنچه ( در افکار عمومی) اسرار پنداشته می شود («عواطف»، «موقعیت ها» و «تعارض ها») را به نمایش بگذارد. در همان حال ، این…