مرور برچسب

روش کمی و کیفی

روش کیفی در علوم اجتماعی و علوم رفتاری

در حوزة پژوهش های علوم اجتماعی و علوم رفتاری (و البته در رشته های دیگر علوم انسانی)، با دو روش کمی و کیفی سر و کار داریم. روش کمی که به روش اکتشاف یا پوزیتیویستی معروف است, هدفش کشف حقیقت یا ماهیت انسان و جهان است. لذا, تلاش می کند تا راه…