مرور برچسب

روشنفکر خبری

روشنفکر خبری و متفکر در سایه

ژاک بوورس ترجمه ناصر فکوهی کار به کجا رسیده است... ژاک بوورس (Jacques BOUVERESSE) با خبرهای اخیر، به قول پروست، انگار یک بار دیگر «چیزی در فرانسه تغییر کرده است»(۱).مثل همیشه مسئله در این است که آیا واقعا تغییری رخ داده یا این…