مرور برچسب

روزه خبری

کرونا؛ راه حل من: روزه خبری

در برابر ویروسی که انواع آن چندین قرن است در میان انسان‌ها وجود دارد و دستکم از بیست سال پیش و با اهمیت پیدا کردن هر چه بیشتر چین در اقتصاد و مبادلات جهانی از «سارس» تا «کرونا» در انواع گوناگونش، همیشه تعداد زیادی از افراد را بیمار کرده و…